▪ Een veilige school
Op onze school begeleiden we de kinderen zo dat zij zich optimaal en met plezier kunnen ontwikkelen. We streven naar een leer- en werksfeer waarbij kinderen en leerkrachten zich veilig en prettig voelen. Wie goed in zijn vel zit, komt tot betere prestaties! Dit willen we waarborgen door een overzichtelijke, rustige, veilige leeromgeving te creëren. Hierin vinden we zowel aandacht voor sociale vaardigheden als het hanteren van een duidelijke organisatiestructuur met heldere, korte communicatielijnenvan groot belang.

▪ Afstemming op onderwijsbehoefte van kinderen door differentiatie
Individuele verschillen tussen kinderen beschouwen we als gewoon op onze school. Iedereen is anders, elk kind is uniek. Alle kinderen dienen zich naar gegeven vermogen zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. In de groepen 1/2 wordt daarbij ook vanuit het spel de mogelijkheid gecreëerd om het leeraanbod uit te breiden. Binnen ons jaarklassensysteem vindt differentiatie plaats gebaseerd op het BHV model (Basisstof, Herhalingsstof, Verrijkingsstof) als onderdeel van de leerarrangementen. Tijdens de lessen zetten we diverse werkvormen in zoals het Zelfstandig werken, Tutorleren (Kinderen leren kinderen), Tutorlezen, vormen van Actief leren (Leren door doen) en het Samenwerkend leren.

▪ Leren met het hoofd, hart en handen
De huidige maatschappij vraagt om mensen met vaardigheden en kennis, maar nadrukkelijk ook om mensen die weerbaar, flexibel, zelfredzaam, sociaal, zelfbewust, zelfstandig en creatief zijn. Daarom richten we ons zowel op de verstandelijke ontwikkeling als op de sociaal-emotionele en de creatieve ontwikkeling van een kind. We beogen kinderen een attitude en een aantal basisvaardigheden zoals samenwerken, iets voor anderen over hebben, zorgzaamheid, respect voor elkaar, leergierigheid, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsbesef, creatief oplossingsvermogen, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid aan te leren.
Kortom op onze school leren kinderen niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart en met de handen. Alle drie zijn van belang voor een evenwichtige ontwikkeling en een goede ontplooiing van de talenten van het kind

▪ Samen spelen, samen delen, samen vieren
Op een eigentijdse manier geven we invulling aan onze identiteit waarbij de leidraad de katholieke jaarcyclus is. We hechten belang aan het vieren van feesten en de daarbij horende tradities.
We vinden de waarden zoals rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, solidariteit en gelijkwaardigheid van belang. We geven kinderen een levensvisie, levenshouding mee door onder andere te werken met de catechese projecten. De hierboven omschreven waarden vormen het uitgangspunt van ons handelen.

▪ Ouders en school zijn partners
Wij zijn van mening dat een optimale begeleiding van de kinderen mogelijk is, als er sprake is van een goede samenwerking tussen de ouders en school op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Een samenwerking, waarbij de ouders betrokken worden bij het onderwijsproces en zij gemakkelijk de school binnenstappen met vragen en/of opmerkingen. Ouders vormen een verlengstuk van de school door thuis ondersteuning te bieden en met de kinderen te praten over school.