Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR bestaat uit twee geledingen. De oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders van de school en de personeelsgeleding bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het team. In sommige gevallen kan de achterban worden geraadpleegd en wordt de mening gevraagd van ouders en/of teamleden. De MR denkt mee over allerlei beleidszaken, zoals het vaststellen van het jaarrooster, de veiligheid op en rondom school, het schoolplan en schoolgids, enz. In het reglement van de MR, te lezen op de website van de school, staat beschreven wat de verdere taken en bevoegdheden zijn van de MR.

De leden van de MR zijn bereikbaar via mr.bsdeteugelaar@saamscholen.nl Daarnaast kunt u uw vragen ook doorspelen via de ouderraad. De MR van de Teugelaar bestaat uit:

Oudergeleding:
Voorzitter – Mirta Hofmans
Vice voorzitter – Michiel Teunissen
Lid – Joyce de Groot

Personeelsgeleding:
Secretaris/penningmeester – Karen van Erp
Lid – Danique van Heugten
Lid – Anne Pols