Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR bestaat uit twee geledingen. De oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders van de school en de personeelsgeleding bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het team. In sommige gevallen kan de achterban worden geraadpleegd en wordt de mening gevraagd van ouders en/of teamleden. De MR denkt mee over allerlei beleidszaken, zoals het vaststellen van het jaarrooster, de veiligheid op en rondom school, het schoolplan en schoolgids, enz. In het reglement van de MR, te lezen op de website van de school, staat beschreven wat de verdere taken en bevoegdheden zijn van de MR.

De leden van de MR zijn bereikbaar via mr.bsdeteugelaar@saamscholen.nl Daarnaast kunt u uw vragen ook doorspelen via de ouderraad. De MR van de Teugelaar bestaat uit:

Oudergeleding:
Michiel Teunissen, voorzitter
Chrissy van den Heuvel, vice voorzitter
Jan Peter Brands, lid

Personeelsgeleding:
Danique Hemmink, secretaris
Anne Pols, lid
Patricia Hermsen, lid